Fashion Lingerie

Fashion Lingerie

Curabitur vel vulputate urna. Mmaecenas vel pretium eros. Sed sollicitudin, velit a iaculis blandit, risus arcu auctor ante, eu malesuada massa eros id elit. Aenean in faucibus odio.

Fashion Lingerie

Exclusive Sets

Curabitur vel vulputate urna. Mmaecenas vel pretium eros. Sed sollicitudin, velit a iaculis blandit, risus arcu auctor ante, eu malesuada massa eros id elit. Aenean in faucibus odio.

Fashion Lingerie

Luxe Swimwear

Curabitur vel vulputate urna. Mmaecenas vel pretium eros. Sed sollicitudin, velit a iaculis blandit, risus arcu auctor ante, eu malesuada massa eros id elit. Aenean in faucibus odio.

Fashion Lingerie

Spring Arrivals

Curabitur vel vulputate urna. Mmaecenas vel pretium eros. Sed sollicitudin, velit a iaculis blandit, risus arcu auctor ante, eu malesuada massa eros id elit. Aenean in faucibus odio.

תקנון \ מדיניות

תקנון – הסכם שימוש:

הסכם שימוש זה מהווה הסכם מחייב בין החנות פאן סקס (להלן: "האתר") לבינך (להלן: "אתה", "המשתמש") ובלחיצה על כפתור "הירשם" אתה מצהיר בזאת, כי יש לך את הסמכות להיקשר בהסכם זה וכי אתה מסכים באופן מלא עם כל תנאי השימוש המפורטים להלן ומתחייב לעמוד בהם. במידה ואתה לא מסכים עם אחד או יותר מתנאי ההסכם עליך להימנע משימוש באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים כאחד.

 1. מונחים
  1. "מנהל המערכת" – ט.א איכות ע.מ  557990637,  כתובת: פינסקר 2 תל אביב.
  2. "המערכת" – אוסף השירותים המסופקים למשתמש דרך המערכת בהתאם להסכם זה.
  3. "רישום למערכת" – מתן כניסה מורשית ללא תשלום למשתמש על ידי מנהל המערכת לצד לקוח של אתר המערכת דרך האינטרנט.
  4. "שם משתמש" – רצף תווים אשר באופן חד משמעי ייחודיים למשתמש מתוך כל שאר המשתמשים במערכת.
  5. "סיסמא" – רצף תווים אשר מופיע בצורת כוכביות ברגע ההקלדה ואשר ידוע רק למשתמש עצמו.
  6. "אימות נתונים" – אימות זכאות הפנייה מרחוק של המשתמש למערכת אשר מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמא.
  7. "כניסה מורשית" – כניסה לאחר אימות נתונים מוצלח.
  8. "הסכם השימוש" – הסכם זה, כפי שישונה מעת לעת לשיקול דעתו של מנהל המערכת ותנאיו הם היחידים שיחייבו את מנהל המערכת כלפי המשתמש.
 2. שימוש בשירות
  1. כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות רשאי להירשם למערכת.
  2. כל התקשרות עם מנהל המערכת תתבצע דרך הטלפון 058-4256251.
 3. כללי גישה למערכת
  1. בעת הרישום על המשתמש להזין טופס רישום הכולל, בין היתר, את הפרטים ההכרחיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת. בעצם הזנת הפרטים האמורים המשתמש מצהיר כי אלו הפרטים שלו וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים ושכרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותו. במידה והרישום יבוצע ללא הפרטים המלאים של המשתמש, או יתברר כי פרטי האשראי אינם בתוקף, מנהל המערכת יהיה רשאי שלא לרשום את המשתמש למערכת. המשתמש מבין כי הנתונים שהוא מוסר נשמרים במאגרי המערכת ועל פי חוק הוא אינו חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונו החופשי בלבד. עם זאת, אם לא ימסור את כל הפרטים המבוקשים לא יוכל לרכוש מוצרים באתר. מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. מנהל המערכת יהיה רשאי לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לו בשל כך.
  2. המשתמש יבצע רישום במערכת על ידי בחירת שם משתמש וסיסמא שיהיו אישיים ולא ניתנים להעברה. החיבור למערכת נעשה על ידי הענקת כניסה מורשית למשתמש.
  3. מנהל המערכת מתחייב לשמור בסודיות את הנתונים האישיים של המשתמש.
  4. במידה והמשתמש שכח את שם המשתמש ו/או הסיסמא, המשתמש יבצע הליך שחזור סיסמא או יפנה למנהל המערכת. למנהל המערכת שיקול דעת בלעדי להגביל או למנוע את השימוש בהליך השחזור בהתאם לנסיבות. מנהל המערכת לא נושא באחריות עבור אובדן שם משתמש ו/או סיסמא או כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למשתמש עקב כך.
  5. המשתמש מחויב לשמור בסודיות מוחלטת את שם המשתמש והסיסמא האישיים שלו ולמנוע מצדדים שלישיים לבצע כניסה מורשית ללא ידיעתו. במידה ולמשתמש נודע על אפשרות שסודיות מוחלטת כאמור הופרה, המשתמש מתחייב להודיע על כך למנהל המערכת ללא דיחוי. למען הסר ספק, כל כניסה שתתבצע באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישיים של המשתמש, תיחשב ככניסה של המשתמש והמשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי עבור כל הפעולות שיבוצעו במסגרת כניסה מורשית כזו. מנהל המערכת אינו נושא באחריות לכל נזק שיכול להיגרם לנתונים או למשתמש כתוצאה מכניסה מורשית כזו.
  6. המשתמש מתחייב לעשות שימוש במערכת רק לצרכיו הפרטיים ולא לצרכים מסחריים, בהתאם לאמור בהסכם זה.
 4. מערכת היחסים בין מנהל המערכת למשתמש, פרטיות
  1. מנהל המערכת מתחייב לאפשר גישה מאובטחת למערכת במשך 24 שעות ביממה דרך האינטרנט, ובכלל זה לכל ערוצי התמיכה הטכנית באתר הכוללים מענה בדואר אלקטרוני בכל שעות היממה.
  2. המשתמש מבין כי מנהל המערכת יכול לבצע עבודות תחזוקה שישביתו את המערכת מעת לעת. ביצוע התחזוקה יכולה להתבצע על-ידי צדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש.
  3. מנהל המערכת אינו נושא באחריות לכל נזק כלכלי ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משיבוש זמני בפעילות המערכת מהסיבות הבאות: עבודות תחזוק מתוכננות או לא מתוכננות, תקלות בספק האינטרנט, ברשתות המיחשוב ובשרתים וכמו כן כל פעולה של צד שלישי או כל פעולה של הלקוח בין אם מכוונת ובין אם רשלנית ו/או פורס מאז'ור (מלחמה, מהומות, שביתות, אסונות טבע). מנהל המערכת מתחייב להשקיע את מלוא המאמצים האפשריים לתקן את השיבוש למערכת במהירות.
  4. הרישום למערכת הינו אישי ולא ניתן לבצע יותר מרישום אחד עבור משתמש אחד. במידה ומשתמש אחד יבצע יותר מרישום אחד, למנהל המערכת שמורה הזכות לבטל את כל הרישומים או להשאיר אחד מהם לשיקול דעתו הבלעדית ללא הודעה למשתמש.
  5. מנהל המערכת מעבד את המידע של המשתמש למטרות שונות שלא לצורך זיהויו, בין השאר, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, סטטיסטיקה, ייעול השירות והתאמה אישית של תכני המערכת. שימוש המשתמש במערכת מהווה הסכמה שבהתנהגות לעיבוד המידע על-ידי מנהל המערכת לפי הוראות הסכם זה ולפי הוראות כל דין. עיבוד המידע יכול, אך אין חובה, להתבצע מרגע רישום המשתמש ועד חודש לאחר סיום הסכם זה. במסגרת עיבוד המידע, המשתמש מסכים לכך שמנהל המערכת יאסוף, ישמור, ישתמש, יעביר לצדדים שלישיים בכפוף לסעיף 4.6 להלן ויבצע כל פעולה הנדרשת לו במסגרת הסכם זה.
  6. מנהל המערכת לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנצבר עליו במסגרת סעיף 4.5 להלן ללא הסכמתו לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. בכפוף לסעיף 6.5 להלן, במקרה של הפרת תנאי השימוש בהסכם שימוש זה, או אם המשתמש יבצע באמצעות המערכת פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
   2. אם יינתן צו שיפוטי המורה למנהל המערכת למסור פרטים או מידע אודות המשתמש לצד שלישי;
   3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש למנהל המערכת;
   4. בכל מקרה שמנהל המערכת יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   5. במידה ופעילות המערכת תפעל במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שמנהל המערכת יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות המערכת עם פעילותו של צד שלישי – מנהל המערכת יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות הסכם שימוש זה.
  7. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות דרך האתר למנהל המערכת בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
  8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.5, מנהל המערכת מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מנהל המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהל המערכת לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי מגבלות בקשר לאבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בעניין זה.
  9. למנהל המערכת יש שיקול דעת בלעדי באישור רישום המשתמש, ושמורה לו הזכות שלא לרשום את המשתמש או להפסיק את רישומו בהתאם להוראות הסכם זה.
  10. למנהל המערכת זכות בלעדית לסגור את האתר או להעבירו לכתובת אחרת בכל עת, ובמקרה של סגירת האתר לאלתר, מנהל המערכת מתחייב להשלים את כל ההזמנות ו/או ההחזרות שאושרו בכפוף לתנאי הסעיפים 7 ו-9 עד יום סגירת האתר כאמור.
 5. זכויות קניין רוחני
  1. כל המידע המוצג במערכת, כולל, אך ללא הגבלה, תמונות, שורות קוד, לוגו, גרפיקה, צלילים וכל קניין רוחני מכל סוג שהוא יהיו מוגנים תחת חוקי הקניין הרוחני החלים במדינת ישראל.
  2. בעת השימוש במערכת, נאסר על המשתמש לעשות כל שימוש אשר יכול לפגוע בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, כולל, אך ללא הגבלה, זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים וכל זכות אחרת והמשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל שימוש אסור כאמור ולכל נזק שיגרם כתוצאה ממנו.
 6. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

  כתנאי לשימוש באתר הינך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר ו/או בפרטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.

  הזכויות באתר

  א. מלוא זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, הטקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים ל"ט.א איכות" בלבד.
  ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג חומר כנ"ל, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י החברה.
  ג. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד או – במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים אחרים – קניינם של מפרסמים אלו.

  זכויות של סמלים מסחריים:

  The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

  and any use of such marks by EIS GmbH is under license. Apple, the Apple logo and Apple Watch

  are trademarks of Apple Inc., The Android name and the logo are trademarks and property of Google LLC.

  The Satisfyer App and Bluetooth® feature is available on one of the included products. © 2020 EIS GmbH, All rights reserved

   

 7. שימוש אסור
  1. המשתמש אינו רשאי למנוע או לשבש בכל צורה את פעילות המערכת לרבות, וללא הגבלה העלאת תוכנות פוגעניות או תכנים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג ו/או לבצע הנדסה לאחור לכל מטרה שהיא ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים ו/או השירותים הכלולים בו.
  2. המשתמש מחויב שלא לפרוץ או לבחון את מערך האבטחה של המערכת ו/או לאגור ולעבד נתונים אישיים של משתמשים אחרים במערכת.
  3. המשתמש אינו רשאי לשדל לכל התנהגות כמתואר בסעיפים 6.1-6.2 לעיל באמצעות שימוש במערכת מכל סוג שהוא.
  4. מנהל המערכת שומר לעצמו את הזכות לפעול בכל דרך על מנת לאתר פגיעה מכל סוג במערכת לרבות ניסיון לפגיעה כזו בעצמו או באמצעות צדדים שלישיים שיוכיחו להנחת דעתו כי נעשתה פעילות פוגענית כאמור ובמידה ולמנהל המערכת יוודא כי המשתמש אכן הפר את אחד מהאיסורים בסעיף 6 זה לעיל, מנהל המערכת יבטל את הרישום של המשתמש מיידית וללא הודעה והמשתמש יהיה מנוע מלהשתמש באתר מאותו רגע ואילך.
  5. מנהל המערכת, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו ופרטיו הידועים לו אודות המשתמש בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך, בקשר לפעולות פוגעניות כאמור בסעיפים 5 ו6 לעיל.
 8. תשלום
  1. כל המחירים הרשומים באתר כוללים מע"מ לפי דיני מדינת ישראל.
  2. אלא אם צוין אחרת, המחירים אינם כוללים דמי טיפול אריזה ומשלוח. דמי טיפול אריזה ומשלוח יצורפו למחיר המוצר בעת ההזמנה.
  3. מנהל המערכת שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחיר המוצרים כפי שהוא מוצג באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
  4. תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים למלאי שהוקצב לאותו מבצע כמפורסם בדף המוצר.
  5. גביית התשלום מתבצעת על ידי מנהל המערכת בכרטיס אשראי לפי פרטי האשראי שהמשתמש יזין בעת ההזמנה והיום הקובע לעניין התשלום יהיה יום החיוב החודשי הקרוב.
  6. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לביצוע העסקה.
  7. לאחר סיום תהליך התשלום תאושר הזמנתך בדואר אלקטרוני אשר מסרת.
  8. עסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגיית SSL, הטכנולוגיה המתקדמת בתחום הצפנת מידע. ע"י שימוש בטכנולוגיה זו, תהליך חיוב כרטיס אשראי של המשתמש מוצפן ומאובטח. המערכת עומדת בתקן המחמיר של PCI DSS .
  9. שימוש שלא כדין בכרטיסי אשראי באתר, מהווה עילה לתביעה בפלילים.
  10. למען הסר ספק, השלמת ההזמנה באתר אינה מהווה אישור לרכישה. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר אשר נתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש יהווה אישור סופי כאמור, אישור כזה יינתן אך ורק במידה והמשתמש עומד בתנאי הסכם זה וכמו כן שהמוצר קיים במלאי. במידה ולא נתקבל אישור על ביצוע הזמנה תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, יש להניח כי חלה תקלה ויש ליצור קשר עם מנהל המערכת לפי הנתונים המופיעים בסעיף 2.2 להסכם זה.
  11. זיכוי חלקי עקב מציאת מוצר זהה זול יותר יתבצע במקרים הבאים בלבד: על החנות להיות מנוהלת בתוך גבולות מדינת ישראל – הדבר תקף גם לחנות אינטרנטית. ההחזר יתבצע במידה והלקוח יפנה אלינו בתוך 14 יום מזמן רכישת המוצר. לא כלולים בהסדר זה חנויות פיזיות או אינטרנטיות אשר מופעלות בחו"ל, חנויות אינטרנטיות המתורגמות לעברית אך מתופעלות מחו"ל, אתר אשר מוצריו אינם נמצאים פיזית בארץ אלא נשלחים מחו"ל, זמן אספקת המוצרים של האתר המתחרה הינו מעל 7 ימי עסקים. הזיכוי יינתן באמצעות כרטיס אשראי בו שולם העסקה או פייפאל. במידה והתשלום יתבצע במזומן או באמצעות גוביינא על הלקוח להגיע אלינו לקבל את ההחזר היחסי. ההחזר הכספי יהיה בדיוק בגובה ההפרש שבו נמצא אותו המוצר בחנות המתחרה.
 9. אחריות למוצרים
  1. תקופת האחריות על כל מוצר אשר יירכש על ידי המשתמש באתר הינה עד 12 חודשים וזאת בהתאם לרשום בעמוד המוצר בעת הרכישה. המוצרים המסופקים על ידי מנהל המערכת הינם חדשים לחלוטין ומסופקים באריזותיהם המקוריות ובמידה וחלה תקלה בפעולתו של המוצר במהלך תקופת האחריות, תוך שימוש סביר של המשתמש לפי ההנחיות המצורפות למוצר, על המשתמש לשלוח את המוצר הפגום באריזתו המקורית לכתובתו של מנהל המערכת כפי שהיא מצוינת בהסכם זה ומנהל המערכת, בעת קבלת המוצר יבחן את התקלה ובמידה ומדובר בתקלה שלא נגרמה בשל שימוש לקוי של המשתמש, ישלח מנהל המערכת מוצר חדש למשתמש. המשתמש יישא בעלות משלוח המוצר למנהל המערכת אך לא יחויב בדמי טיפול ומשלוח עבור שליחת מוצר חדש תחת סעיף זה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8.1 לעיל, המשתמש מצהיר בזאת כי מובן לו שתמונות המוצרים הינם להמחשה בלבד ואינם תואמים בהכרח למוצרים במציאות, יתכנו הבדלי צבעים, גוונים ועוד.
  3. המשתמש מבין כי האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (AS IS) ולמרות שכוונת מנהל המערכת היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. הסתמכותו של המשתמש על תוכן האתר הוא באחריותו הבלעדית בלבד ומנהל המערכת לא ישא באחריות שנובעת מהסתמכות זו.
 10. משלוח ומדיניות החזרה
  1. בכפוף לסעיף 9.2 להלן, מרגע אישור ההזמנה לפי סעיף 7.10, מנהל המערכת מתחייב לספק את המוצר תוך 10 ימי עסקים לבית המשתמש לפי הכתובת שהזין בעת ההרשמה לאתר לפי סעיף 3.1 לעיל וזאת בכפוף לכך שדואר ישראל מבצע משלוחים לאזור מגוריו של המשתמש.
  2. מנהל המערכת לא יישא באחריות על עיכוב במשלוח או פגם במוצר אשר נוצרו כתוצאה מתקלה של דואר ישראל, חברת המשלוחים אשר באמצעותה בוצע המשלוח או של המשתמש.
  3. כל המוצרים ישלחו למשתמש באריזה אטומה על מנת לשמור על פרטיותו.
  4. במידה והמוצר לא נדרש על ידי המשתמש מכל סיבה שהיא והוחזר למנהל המערכת, מנהל המערכת זכאי לגבות מהמשתמש דמי טיפול ומשלוח.
  5. בהתאם לחוק הגנת הצרכן רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה (המאוחר מביניהם), על כן, במידה והמוצר שהוזמן על ידי המשתמש לא נפתח על ידי המשתמש ולא נעשה בו שימוש, רשאי המשתמש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית הסגורה לכתובתו של מנהל המערכת כפי שהיא מצוינת בהסכם זה ולקבל את כספו בחזרה ברגע קבלת המוצר על ידי מנהל המערכת, בניכוי דמי טיפול ומשלוח. למען הסר ספק, המשתמש יישא בעלות המשלוח אל מנהל המערכת. במידה והמוצר יתקבל על ידי מנהל המערכת בכל צורה אשר נוגדת את תנאי סעיף זה, לא יוחזר כספו של המשתמש.
  6. מנהל המערכת לא יגבה דמי ביטול עבור החזרת המוצר ולא יגבה כל תשלום על ידי מנהל המערכת מלבד האמור בסעיף 9.5 לעיל.
 11. שונות
  1. הסכם השימוש העדכני נמצא דרך קבע בכתובת www.Fun-Sex.co.il מנהל המערכת שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או להוסיף תנאים להסכם השימוש בכל עת וללא הודעה מראש או בדיעבד למשתמש אלא אם מדובר בשינוי יסודי ובמקרה כזה יודיע מנהל המערכת למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים באופן עצמאי בכתובת לעיל. המשך השימוש במערכת לאחר שינוי התנאים ייחשב להסכמת המשתמש לתנאים החדשים ולהבנת מחויבותו לעמוד בתנאים אלה.
  2. באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. מנהל המערכת לא יישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתכניהם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. מנהל המערכת רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. מנהל המערכת אינו מתחייב כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  3. המשתמש ישפה את מנהל המערכת ואת כל עובדיו, מנהליו, הדירקטורים, בעלי המניות, סוכניו וקבלניו או כל אדם מטעמו עבור כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה, כולל שכר טרחת עורכי דין ו/או כל הוצאות משפט אשר נובעים מכל תביעה, טענה או דרישה שתעלה מתוך, או בקשר לכל שימוש במערכת על-ידי המשתמש תוך הפרה של כל חובה לפי הסכם זה או זכות של צד שלישי או כל פעולה שאינה חוקית או כל מעשה או מחדל הגוררים חבות נזיקית.
  4. תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית המשפט בעל הסמכות העניינית אשר מקום מושבו בקרית שמונה בלבד ועל ההסכם יחולו דיני מדינת ישראל, בין היתר בקשר ליישום החוזה, לביצועו ו/או לפרשנותו, ללא תלות במקום מגוריו של המשתמש או במקום בו התבצע הרישום וכמו כן ללא תחולה לכללי ברירת הדין.
  5. המשתמש אינו רשאי להמחות את זכותו לפי הסכם זה לצד שלישי ללא הסכמת מנהל המערכת.
  6. במידה והתחייבות כלשהי מהתחייבויות צד להסכם המפורטות בהסכם זה תוכרז כבטלה או כבלתי ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר התחייבויותיו, אשר תעמודנה בתוקפן.ם

 

דילוג לתוכן